Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webu

1 - Obecná ustanovení

1.1. Tyto Licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") webu

http://medurban.cz/ , jehož provozovatelem je autor Miroslav Urban, Boštice 6, Petrovice

II 285 04, identifikační číslo: 62950916 - neplátce DPH (dále jen "provozovatel"), upravují vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran uzavřená mezi provozovatelem a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou

nacházející se v době využívání služby (dále jen "uživatel") prostřednictvím webu

http://medurban.cz/. Web je provozován na internetové adrese

http://medurban.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní webu.

1.2. Na webu http://medurban.cz/ autor Miroslav Urban, Boštice 6, Petrovice II 285 04

poskytuje pouze svá vlastní autorská díla.

1.3. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní

vztahy při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky

http://medurban.cz/ (dále též jen „web"). Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí

kupní smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v „E-shopu“ na webu.

Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou - li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními

těchto VOP.

1.4. Znění těchto podmínek může provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel

bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto

webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

2 - Základní pojmy

2.1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba poskytovaná Provozovatelem (Autorem)

spočívající ve zpřístupnění elektronické knihy. Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění

k využívání elektronické knihy Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

2.2. Elektronickou knihou se pro účely těchto podmínek rozumí Provozovatelem (Autorem) Uživateli

prostřednictvím webu individuálně zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve

formátu Adobe PDF. Není-li výslovně stanoveno jinak, může takové dílo také zahrnovat např. fotografie, grafiky,

ilustrace či jiná díla.

2.3. Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem

(elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování Provozovatel umožní

Uživateli v rámci nákupu díla. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit smluvně sjednanou odměnu

na bankovní účet Provozovatele uvedený na webu.

3 - Nákup elektronických knih

3.1. Nákup probíhá v aplikaci SimpleShop.cz provozované Společnost Redbit s.r.o., IČO: 24197190, se sídlem

Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187755

(„Redbit s.r.o.“), provozovatel webových stránek https://www.simpleshop.cz/.

3.2. Detailní informace jsou přístupné na www.simpleshop.cz

4 - Poskytování a využívání služeb

4.1. Na webu je seznam děl (elektronických knih) nabízených Provozovatelem (Autorem), a to včetně uvedení ceny

služby pro jednotlivá nabízená díla. U každého díla je uvedena jeho bližší specifikace. Nabídka na poskytnutí služby

ohledně jednotlivých děl je aktuální po dobu, kdy jsou tato díla zobrazována na webu.

4.2. Uživatel si může provést stažení díla (děl) a bere na vědomí, že u díla je provedeno zabezpečení autorských

práv proti neoprávněnému kopírování.

4.3. Uživatel je oprávněn kromě stažení díla také ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel

bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny

prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem

je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu

s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo

a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit.

4.4. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Uživatel oprávněn dílo užít jiným způsobem. Uživatel tak bere

na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

4.5. Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu elektronická kniha poskytnuta.

4.6. Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv (včetně DRM)

a že obcházení technických prostředků ochrany práv (včetně DRM) je zásahem do autorova autorského práva.

5. Reklamace e-knih

5.4. Reklamace e-knih

Někdy se může stát, že něco nefunguje. K reklamaci můžete využít email urbanuvmed@gmail.com.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.

5.4.1. Jak přesně probíhá reklamace?

Podáte reklamaci – zašlete e-mail s následujícími informacemi:

a) název elektronické knihy

b) popis vad – vašeho problému

Počkáte na rozhodnutí – do dvou pracovních dní od podání reklamace vám dáme vědět, že jsme reklamaci přijali a

jak budeme postupovat dále. Rozhodnutí o reklamaci učiníme nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání

formuláře) a doručíme vám jej elektronickou poštou.

Vrácení peněz či odstranění vady – pokud uznáme reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraníme vadu,

jestliže to nebude možné, vrátíme vám do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního

účtu, o které vás ihned požádáme.

O všech reklamacích vedeme záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

5.4.2. Vrácení e-knihy do 14 dní

Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem

objednávky je dodání digitálního obsahu (tj. elektronicky poskytované služby), které nepodléhá ustanovení

občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené

objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli tištěná kniha.

6 - Platební podmínky

6.1. Cena je uvedena u každého díla, a to v českých korunách (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH). Možnosti

platby jsou zejména platba prostřednictvím platební brány ThePay a bankovním převodem.

6.2. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Uživatele, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto

reklamaci platby vyřídí Provozovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Uživatele na adresu

elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Uživatele.

6.3. Provozovatel se zavazuje vystavit Uživateli daňový doklad na částku, kterou Uživatel zaplatí za zakoupenou

elektronickou knihu či jiné zboží.

6.4. Provozovatel není plátce DPH.

6.5. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou.

6.6. V současnosti přijímáme pouze platby převodem na účet a u fyzického zboží ještě platbu na dobírku. Tento

způsob platby nepodléhá EET.

7 - Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Uživatel není ve vztahu k Provozovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826e odst.

1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

7.2. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají uživateli

žádná práva vůči nositelům práv k dílům.

7.3. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící portál Provozovatele jsou chráněny autorským

právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám

umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či

oprávněným Uživatelem provozovatel.

7.4. Uživatel není oprávněn při využívání služeb portálu Provozovatele používat mechanismy, programové vybavení

nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál a uživatelský účet je

možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních

uživatelů.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů

třetích osob do funkčnosti portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití portálu či uživatelského účtu

v rozporu s jejich určením.

7.6. Uživatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele,

funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení

Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se

sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8 - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Zpracování osobních údajů probíhá v aplikaci SimpleShop.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatelen osobních údajů je společnost Redbit s.r.o., IČO: 24197190, se sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187755

(„Redbit s.r.o.“), provozovatel webových stránek https://www.simpleshop.cz/ („webové

stránky”) a poskytovatel služby SimpleShop.cz („služba”), prohlašuje, že nakládá s osobními

údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních

údajů.

Tyto Zásady zpracovávání osobních údajů („Zásady“) stanovují, jaké osobní údaje

zákazníků a třetích osob jsou sbírány při registraci a využívání služby a jaké údaje

návštěvníků webových stránek jsou sbírány při návštěvě webové stránky a jakým způsobem

je s nimi dále nakládáno.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1 Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

A. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo

identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků

fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské

identity této fyzické osoby.

B. Za účelem prodeje zboží a služeb zákazníka a za účelem správy faktur zákazníka a

komunikace se zákazníkem zpracovává Redbit s.r.o. v roli správce (na základě

předem uděleného souhlasu) následující kategorie osobních údajů: e-mail, telefonní

číslo, fakturační údaje, fakturované částky a další údaje, které zákazník poskytuje při

práci s aplikací SimpleShop.cz nebo při komunikaci s Redbit s.r.o. Za účelem prodeje

zboží a služeb zákazníka a za účelem správy faktur zákazníka zpracovává Redbit.

s.r.o. v roli zpracovatele následující kategorie osobních údajů: fakturační údaje,

fakturované částky, emailové adresy, případně další osobní údaje, které zákazník

poskytne o svých zákaznících při práci s aplikací SimpleShop.cz. („osobní údaje“)

C. Při návštěvě webových stránek dochází i ke sběru dalších informací (blíže kapitola 3

těchto Zásad).

1.2 Třetí strany

A. Společnost Redbit s.r.o. předává osobní údaje pro daný účel následujícím

zpracovatelům:

- Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

(cílení reklamy),

- Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA

94043 USA (statistické vyhodnocování, cílení reklamy, interní organizace

práce),

- Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov

(cílení reklamy),

- Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno

(zlepšování kvality služeb a zajištění funkčnosti webových stránek),

- SuperNetwork s.r.o., se sídlem Bilejova 407, 46303 Stráž nad Nisou (ukládání

dat na serverech),

- Trello, Inc., se sídlem 55 Broadway, 25th Floor, New York, NY 10006 (interní

organizace práce),

- případně dalším poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a

aplikací, které však v současné době Redbit s.r.o. nevyužívá.

2. Zabezpečení osobních údajů, doba uchovávání a práva

subjektů údajů

2.1 Zabezpečení osobních údajů

A. Pro maximální bezpečí jsou data chráněna pomocí 256bit šifrování a pomocí

firewallů, které odráží vnější hrozby. Data jsou bezpečně ukládána na dvou

geograficky oddělených serverech, kde se předchází ztrátě automatickou replikací

a zálohováním do geograficky oddělených databází. Osobní údaje jsou dále

zálohovány pomocí cloudových služeb. Redbit s.r.o. používá pouze zabezpečený

přístup do PC a software a služby, které splňují standardní požadavky na

bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií.

B. Všichni zaměstnanci Redbit s.r.o. jsou pravidelně školeni a postupují podle

vnitřních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Vedle technických

opatření popsaných v bodě 2.1. dodržují mlčenlivost ohledně osobních údajů.

C. Přístup do zákaznického účtu je možný pouze po zadání osobního hesla

zákazníka. Je proto důležité nesdělovat přístupové údaje třetím osobám a po

ukončení činnosti v zákaznickém účtu (službě) se vždy odhlásit.

2.2 Doba uchovávání

A. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k

zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tedy minimálně po dobu

využívání služby, a dále po dobu, po kterou je Redbit s.r.o. povinna uchovávat

osobní údaje podle právních předpisů nebo na kterou zákazník udělil souhlas. V

ostatních případech je doba zpracování osobních údajů určena účelem

zpracování.

2.3 Práva subjektů údajů

A. Mezi práva subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává Redbit s.r.o., která

jsou uvedena včetně dalších podrobností v Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 („nařízení”), patří zejm. tato práva:

- právo na informace a přístup ke zpracovávaným osobním údajům,

- právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají subjektu údajů a

dále právo na výmaz, kterému odpovídá povinnost správce zlikvidovat osobní

údaje, pokud je splněna alespoň jedna z podmínek stanovených v nařízení,

- právo na přenositelnost osobních údajů, jehož podstatou je možnost za

určitých podmínek získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu, a právo následně předat tyto údaje

jinému správci; subjekt osobních údajů má právo i na to, aby správce na jeho

žádost předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné,

- právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti

zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě

oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,

- právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

B. Subjekt údajů, který má za to, že Redbit s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu

s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, může

požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Redbit s.r.o. odstranila závadný stav.

Subjekt údajů má rovněž právo obrátit se se svou žádostí na Úřad pro ochranu

osobních údajů.

3. Návštěva webových stránek

3.1 Web tracking

A. Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke

shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost

uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou

všechny osobní údaje zpracovávány v anonymizované podobě.

B. Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb

využívá Redbit s.r.o. rovněž služeb společnosti Facebook, Inc., se sídlem 1601

Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, společnosti Smartsupp.com, s.r.o., se

sídlem Milady Horákové 13, 602 00 Brno a společnosti Seznam.cz a.s., se sídlem

Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 - Smíchov, které poskytují odpovídající

technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají

zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým

způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit

chování zákazníka na webových stránkách za účelem snadnějšího a

příjemnějšího nabízení služeb.

C. Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů umístěných na webových

stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné údaje.

Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem

návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis

jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto

odkazech:

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://www.smartsupp.com/cs/privacy

https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-va

se-otazky/

3.2 Conversion tracking

A. Conversion tracking na webových stránkách zajišťuje sledování objednávek a

registrací, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího

subjektu nebo na základě propojení přes link https://www.simpleshop.cz/ umístěný

na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí

konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším

účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí

konverzních cookies nejsou osobní údaje.

3.3 Logovací soubory

A. Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek

informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem

ukládají do logovacích souborů, obsahují následující data: datum a čas návštěvy

webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z

níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o

user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou

webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý

operační systém).

B. Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému

odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke

zkvalitnění nabídky.

3.4 Cookies

A. Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:

- technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání

webových stránek,

- soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které

pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových

stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření

nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.

B. Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v

nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých

funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

4. Kontakt

A. V případě jakýchkoli dotazů, připomínek a žádostí týkajících se osobních údajů nebo

těchto Zásad lze kontaktovat provozovatele: autor Miroslav Urban, Boštice 6, Petrovice II 285 04 nebo Redbit s.r.o. prostřednictvím i) kontaktního formuláře

umístěného na https://www.simpleshop.cz/kontakt/, ii) e-mailové adresy

info@simpleshop.cz

9 - Závěrečná ustanovení

Kontakty na provozovatele: autor Miroslav Urban, Boštice 6, Petrovice II 285 04, identifikační číslo: 62950916, tel:602 222 903, email: urbanuvmed@gmail.com

 

Tyto VOP nabývají účinnosti od 15. 1. 2019